logo

Τ.Ε.Ι. Ηπερου
Ηλεκτρονικς Υπηρεσες Φοιτητν

Εγγραφς

Β. Δωρεν Στιση πρωτοετν φοιτητν

Με τη δημοσευση της υπ’ αριθμ. Φ.5/65835/Β3/18-06-2012 Κοινς Υπουργικς Απφασης (ρθρο 5) τα δικαιολογητικ για λψη και ανανωση της ειδικς ταυττητας στισης εναι:

Ο φοιτητς που επιθυμε να σιτζεται δωρεν και εφσον πληρο τις προποθσεις που ορζονται στην παροσα απφαση, υποβλλει εντς των οριζμενων προθεσμιν απ το δρυμα, ατηση για τη δωρεν στισ του, η οποα συνοδεεται απαρατητα απ τα εξς δικαιολογητικ:

 1. Πρσφατο πιστοποιητικ οικογενειακς κατστασης.
 2. Αντγραφο Δελτου Αστυνομικς Ταυττητας του φοιτητ.
 3. γγραφο δημσιας αρχς υπηρεσιν λογαριασμν οργανισμν κοινς ωφελεας, απ το οποο να προκπτει ο τπος μνιμης κατοικας του.
 4. Υπεθυνη δλωση του ν. 1599/1986 (Α 75).
 5. Βεβαωση του οικεου Ιδρματος απ την οποα προκπτει η φοιτητικ ιδιτητα του/της αδελφο/ς.
 6. Αντγραφο εκκαθαριστικο σημειματος (Πρξη Διοικητικο Προσδιορισμο Φρου) της αρμδιας Δ.Ο.Υ. για το ετσιο οικογενειακ /και ατομικ εισδημα του ενδιαφερομνου φοιτητ το φορολογικ τος 2015.
 7. Βεβαωση επιδτησης ανεργας, απ το υποκατστημα του Οργανισμο Απασχλησης Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ) στα μητρα του οποου εναι εγγεγραμμνος ο διος, ο γονας του ο/η σζυγος του.
 8. Πιστοποιητικ της Αντατης Συνομοσπονδας Πολυτκνων Ελλδος, που αποδεικνει την πολυτεκνικ ιδιτητα του φοιτητ σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 2 του ν.1910/1944 ( 229), πως αυτ αντικαταστθηκε με την παργραφο 2 του ρθρου 6 του ν.3454/2006 (‘Α 75).
 9. Αντγραφο της πρξης συνταξιοδτησης που απονμεται σμφωνα με τις διατξεις του ν. 1897/90 (Α120). Η ανωτρω πρξη προσκομζεται εν ο φοιτητς φρει την ιδιτητα του τκνου θματος τρομοκρατας.
 10. Πιστοποιητικ Υγειονομικς Επιτροπς, σμφωνα με το εκστοτε ισχον σστημα πιστοποησης αναπηρας, το οποο υφσταται εν ισχ κατ το τος υποβολς της ατησης. Αν το πιστοποιητικ Υγειονομικς Επιτροπς δεν διασαφηνζει τα κινητικ προβλματα, αλλ μνο αναπηρα νω του 67%, ττε συμπληρωματικ απαιτεται ιατρικ γνωμτευση απ Δημσιο Νοσοκομεο, με υπογραφ και σφραγδα Διευθυντο ετε Κλινικς Ε.Σ.Υ. Εργαστηρου Πανεπιστημιακο Τμματος αντστοιχα, που θα βεβαινει τι η συγκεκριμνη αναπηρα που πιστοποιεται απ την Υγειονομικ Επιτροπ προκαλε συνδεται με σοβαρ κινητικ προβλματα.
 11. Ληξιαρχικ πρξη γννησης του φοιτητ εν εμππτει στις κατηγορες «απορφανισθντες φοιτητς απ τον ναν απ τους δο γονες, εφσον δεν χουν υπερβε το 25ο τος της ηλικας τους», «φοιτητς που φρουν την ιδιτητα του τκνου γαμης μητρας με τουλχιστον να μη αναγνωρισθν τκνο, το οποο τα οποα δεν χουν υπερβε το 25ο τος της ηλικας τους» και «φοιτητς που φρουν την ιδιτητα του τκνου θματος τρομοκρατας»
 12. Ληξιαρχικ πρξη θαντου του αποβισαντος γονα.

 

Γ. Δωρεν Στγαση πρωτοετν φοιτητν

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(ρθρο 6 του Κανονισμο Λειτουργας της Φ. Εστας
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Φ. ΕΣΤΙΑΣ
Στο ρθρο 8 μπορετε να ενημερωθετε και για την ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

Κθε ενδιαφερμενος φοιτητς, λληνας αλλοδαπς, που επιθυμε να διαμενει σε Φ. Εστα πρπει να υποβλει μσα στις προβλεπμενες προθεσμες ατηση μαζ με τα απαρατητα δικαιολογητικ:

 1. Εκκαθαριστικ σημεωμα (Πρξη Διοικητικο Προσδιορισμο Φρου) του φορολογικο τους 2015 της οικεας ΔΟΥ για το οικογενειακ εισδημα των γονιν του και το αντστοιχο εκκαθαριστικ σημεωμα εφσον υποβλλει ο διος φορολογικ δλωση.
 2. 2. Εν ο γονις του εναι νεργος, βεβαωση επιδτησης ανεργας, απ το υποκατστημα του Οργανισμο Απασχλησης Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ) στα μητρα του οποου εναι εγγεγραμμνος.
 3. Πιστοποιητικ οικογενειακς κατστασης απ την αρμδια δημοτικ αρχ.
 4. Υπεθυνη δλωση του Ν. 1599/1986, που να δηλνεται ο τπος μνιμης κατοικας των γονων του.
 5. Φωτοτυπα της αστυνομικς του ταυττητας πιστοποιητικ γννησης απ τον οικεο Δμο.
 6. Εφσον ο υποψφιος χει αδερφ/αδερφ προπτυχιακ μεταπτυχιακ φοιτητ (χι υπτροφο) σε ελληνικ ΑΕΙ αδερφ που υπηρετε την στρατιωτικ του θητεα, θα προσκομσει αντστοιχα σχετικ βεβαωση απ το Τμμα φοτησης του αδερφο/αδερφς του βεβαωση τι ο αδερφς του υπηρετε την στρατιωτικ του θητεα.
 7. Προκειμνου για μλος πολτεκνης οικογνειας, θα υποβλει πιστοποιητικ πολυτεκνας απ την Αντατη Συνομοσπονδα Πολυτκνων.
 8. Εν πρκειται για τκνο διαζευγμνων γονων θα πρπει να προσκομσει δικαστικ απφαση που θα προσδιορζεται η επιμλεια καθς και η καταβολ χι διατροφς. Αν αυτ δεν αποδεικνονται επαρκς, ο ενδιαφερμενος υποχρεοται να καταθσει στοιχεα για τα εισοδματα και των δο γονων.
 9. Εφσον ο υποψφιος επικαλεται λγους υγεας αναπηρας νω του 67%, του ιδου των γονων του, θα προσκομσει σχετικ βεβαωση απ αρμδια δημσια υγειονομικ επιτροπ, που θα τεκμηρινονται οι λγοι αυτο και θα κρνεται η σοβαρτητ τους.
 10. Προκειμνου για αλλοδαπ φοιτητ, θα προσκομσει το Διαβατρι του, δεια παραμονς και βεβαωση Οικονομικς Εφορας απ τον τπο καταγωγς του .

λλες απαρατητες προποθσεις εναι:

 1. Να χει υποβλλει την ατησ του μαζ με λα τα απαιτομενα δικαιολογητικ μσα στις οριζμενες προθεσμες. Οι ημερομηνες υποβολς αιτσεων εναι αποκλειστικς και τυχν εκπρθεσμες αιτσεις αιτσεις με ελλιπ δικαιολογητικ θα απορρπτονται.
 2. Να χει την ιδιτητα του ενεργο φοιτητ Τμματος του ΤΕΙ Ηπερου που εδρεει στην πλη που λειτουργε η Φ. Εστα.
 3. Να μην εναι πτυχιοχος λλου Τριτοβθμιου Ιδρματος.
 4. Το ετσιο οικογενειακ εισδημα των γονων του, του προηγομενου τους, να μην υπερβανει τις τριντα χιλιδες (30.000) ευρ προσαυξανμενο κατ τρεις χιλιδες (3.000) ευρ για κθε προστατευμενο τκνο πραν του ενς. Αν ο φοιτητς εναι υπχρεος σε υποβολ φορολογικς δλωσης και ταυτχρονα εναι και προστατευμενο μλος του γονα, ττε το συνολικ οικογενειακ εισδημα υπολογζεται αθροιστικ.
 5. Η οικογνει του να μην χει τπο μνιμης διαμονς να διαθτει ιδικτητη κατοικα σε ακτνα μχρι 50 χλμ. απ την πλη που λειτουργε η Φ. Εστα. Με απφαση της Επιτροπς Εφορεας η απσταση μπορε να μειωθε στα 30 χλμ. ταν υπρχουν αποδεδειγμνα αντικειμενικς δυσκολες μετακνησης των φοιτητν και ιδιατερα ταν η μνιμη κατοικα τους εναι στον ορειν γκο του συγκεκριμνου Νομο.
 6. Να μην χει συμπληρσει το 25ο τος της ηλικας. Για εξαιρετικς περιπτσεις (πχ. καθυστερημνη ναρξη φοτησης) αποφασζει η Συντονιστικ Επιτροπ Εφορεας Φοιτητικν Εστιν του ΤΕΙ Ηπερου, μετ απ πρταση της Επιτροπς Εφορεας Φοιτητικς Εστας κθε πλης.

Για περισστερες πληροφορες για τη στγαση των φοιτητν μπορετε να μπετε στην κεντρικ ιστοσελδα του Τ.Ε.Ι. Ηπερου

Στγαση Φοιτητν Οι φοιτητς που θα εναι οριστικο δικαιοχοι στγασης στη Φ. Εστα στα Ιωννινα, αυτοδκαια σιτζονται στο εστιατριο της Φ.Ε.Ι.

Οι ημερομηνες υποβολς των δικαιολογητικν στισης και στγασης εναι αποκλειστικς και τυχν εκπρθεσμες αιτσεις αιτσεις με ελλιπ δικαιολογητικ δεν γνονται δεκτς.

Η ταχυδρομικ υποβολ των δικαιολογητικν στισης θα πρπει να γνεται με συστημνη επιστολ υπηρεσα courier απ 20 Σεπτεμβρου ως και 5 Οκτωβρου 2016 (ημερομηνα κατθεσης ταχυδρομεου):

 • Για λα τα τμματα της ρτας στη διεθυνση του Τμματος Σπουδαστικς Μριμνας και Περθαλψης (Τ.Ε.Ι. Ηπερου, Τμμα Σπουδαστικς Μριμνας και Περθαλψης, Α’ Κτριο Φυτικς Παραγωγς, Κωστακιο ρτας, Τ.Κ. 47100, τηλ. 2681050515, 2681050326)
 • Για το τμμα της Ηγουμεντσας στο Γραφεο Σπουδαστικς Μριμνας (Τ.Ε.Ι. Ηπερου, Γραφεο Σπουδαστικς Μριμνας, Ειρνης και Φιλας 1, Ηγουμεντσα, Τ.Κ. 46100, τηλ. 2665049900).
 • Για λα τα τμματα των Ιωανννων στη διεθυνση του Γραφεου Σπουδαστικς Μριμνας (Τ.Ε.Ι. Ηπερου, Γραφεο Σπουδαστικς Μριμνας, 4ο χλμ. Εθνικς Οδο Ιωανννων – Αθηνν, Τ.Κ. 45500, Ιωννινα, τηλφωνα: για τμμα Προσχολικς Αγωγς: 2651050750, για τμμα Νοσηλευτικς: 2681050785 και για τμμα Λογοθεραπεας: 2651050710)
 • Για το Τμμα της Πρβεζας στη γραμματεα του τμματος: (Τ.Ε.Ι. Ηπερου, Τμμα Χρηματοοικονομικς και Λογιστικς, Ψαθκι Πρβεζας, Τ.Κ. 48100 Πρβεζα, τηλ.: 2682050635, 2682050560, 2682050550, 2682050621

Στον φκελο να γρφετε τι πρκειται για ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΙΤΙΣΗΣ και ΣΤΕΓΑΣΗΣ (μα υποβλλετε και για στγαση) ΠΡΩΤΟΕΤΗ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ και το Τμμα φοτησς σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν υπρχει η δυναττητα να δεχμαστε αιτσεις και δικαιολογητικ μσω φαξ μσω e-mail.

 

Δ. Στοιχεα επικοινωνας με τις Γραμματεες των Τμημτων

Τμμα Νοσηλευτικς (Ιωννινα): τηλ.: 2651050771, 2651050713
fax: 2651050733
e-mail: nursing@ioa.teiep.gr
Ταχ. Διεθυνση:4ο χλμ. Εθνικς Οδο Ιωανννων – Αθηνν,  Τ.Κ. 45500, Ιωννινα

Τμμα Προσχολικς Αγωγς (Ιωννινα): τηλ.: 2651050714, 2651050711, 2651050735,
fax: 2651050731
e-mail: ece@ioa.teiep.gr
Ταχ. Διεθυνση:4ο χλμ. Εθνικς Οδο Ιωανννων – Αθηνν,  Τ.Κ. 45500, Ιωννινα

Τμμα Λογοθεραπεας (Ιωννινα): τηλ.: 2651050712, 2651050715
fax: 2651050732
e-mail: logotherapy@ioa.teiep.gr
Ταχ. Διεθυνση:4ο χλμ. Εθνικς Οδο Ιωανννων – Αθηνν,  Τ.Κ. 45500, Ιωννινα

Τμμα Τεχνολγων Γεωπνων (ρτα): τηλ.: 2681050230, 2681050200, 2681050144
fax: 2681050240
e-mail: tegeo@teiep.gr
Ταχ. Διεθυνση: Κωστακιο  Αρτας,  Τ.Κ. 47100, ρτα

Τμμα Μηχανικν Πληροφορικς Τ.Ε. (ρτα): τηλ.: 2681050499, 2681050341, 2681050350
fax: 2651050340
e-mail: secinfo@teiep.gr
Ταχ. Διεθυνση: Κωστακιο  Αρτας,  Τ.Κ. 47100, ρτα

Τμμα Λακς και Παραδοσιακς Μουσικς (ρτα): τηλ.: 2681050300, 2681050290, 2681050299
fax: 2681021235
e-mail: tlpm@teiep.gr
Ταχ. Διεθυνση: Κωστακιο  Αρτας,  Τ.Κ. 47100, ρτα

Τμμα Λογιστικς και Χρηματοοικονομικς (Πρβεζα): τηλ.: 2682050635, 2682050560, 2682050550, 2682050621 fax: 2682050620, 2682050631
e-mail: acc@teiep.gr , xrim-el@teiep.gr
Ταχ. Διεθυνση: Ψαθκι Πρβεζας,  Τ.Κ. 48100, Πρβεζα

Τμμα Διοκηση Επιχειρσεων (Ηγουμεντσα): τηλ.: 2665049863, 2665049899, 2665049893
fax: 2665049895
e-mail: ba@teiep.gr
Ταχ. Διεθυνση: Ειρνης και Φιλας 1,  Τ.Κ. 46100, Ηγουμεντσα